ADCORE RAPPORTERAR RESULTATET FÖR DET ANDRA KVARTALET 2001

2001-08-24

Adcore fokuserar på Sverige

– Rörelseresultat före goodwillavskrivningar, MSEK -1 868

– Försäljning/avveckling av enheter i 11 länder samt 3 i Sverige genomförd.

– Dessa enheter gjorde under första halvåret en rörelseförlust på MSEK 86

– Adcore proforma – resultat före goodwillavskrivningar och omstruktureringskostnader, MSEK -53

– Struktur- och avvecklingskostnader på sammanlagt MSEK 1 729, varav nedskrivning av goodwill MSEK 1276

– Nyemission på cirka MSEK 175 planeras

– Ny företagsledning har tillsats

– Besparingsprogram genomförs andra halvåret – potential MSEK 100 på helårsbasis

– Reviderad strategi med satsning på lönsamma delar

– Nya uppdrag trots fortsatt kärv marknad

Moderator: Anders Brenner, Redeye.

Internet: 2001-08-24, 21.00 CET, (GMT+1): www.financialhearings.com

Telefonkonferens: Följ analytikermötet på telefon: +46 (0)8 562 137 47

TELECONFERENCE LIVE

Stockholm, 2001-08-24, Adcore AB (publ)

För mer information, kontakta:

Ole Oftedal: +46-8-635 80 00

Frans Benson: +46-8-635 80 54

TELECONFERENCE LIVE

Adcore – Digital Business Creators

Adcore är ett ledande konsultföretag inom digital affärsutveckling. Vi arbetar med tre erbjudanden: Strategisk rådgivning, transformering av affärsmodeller och implementering av teknologi. Aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O – lista (Attract 40, ticker ADCO). Adcores största kunder är Ericsson, SEB, Telia, SAS och ABB.

Delårsrapport januari – juni 2001

Adcore fokuserar på Sverige

– Nya uppdrag trots fortsatt kärv marknad

– Reviderad strategi med satsning på lönsamma delar

– Försäljning/avveckling av enheter i 11 länder samt 3 i Sverige genomförd

– Dessa enheter gjorde under första halvåret en rörelseförlust på MSEK 86

– Struktur- och avvecklingskostnader på sammanlagt MSEK 1 729, varav nedskrivning av goodwill MSEK 1 276

– Adcore proforma – resultat före goodwillavskrivningar och omstruktureringskostnader, MSEK -53

– Rörelseresultat före goodwillavskrivningar, MSEK -1 868

– Besparingsprogram genomförs andra halvåret – potential MSEK 100 på helårsbasis

– Nyemission på cirka MSEK 175 planeras

I denna rapport hänvisas till begreppen ”Adcore proforma” och ”Enheter under avveckling”. I ”Adcore proforma” ingår de enheter som avses vara kvar i Adcore efter det att de åtgärder som beskrivs i rapporten är genomförda. I ”Enheter under avveckling” ingår alla de enheter där beslut om avveckling eller avyttring fattats, samt de enheter som tidigare avyttrats eller avvecklats. Några nyckeltal för ”Adcore proforma” presenteras på sista sidan i denna rapport.

Marknad och utsikter

Marknadsläget i Sverige fortsätter att vara besvärligt och konkurrenssituationen hård. Den avmattning som började märkas i början av året har blivit allt mer uttalad och det krävs idag betydligt större försäljningsinsatser för att få nya uppdrag. Som ett resultat av marknadsutvecklingen har framförallt beläggningen påverkats negativt medan prisnivåerna, trots en allmän prispress, hålls uppe förhållandevis väl. Den negativa bilden som idag präglar marknaden är inte helt homogen. Drygt 60 % av verksamheten i Adcore proforma har god lönsamhet. Det gäller främst de delar som präglas av krav på specifik och/eller hög kompetens. Kraftigt förenklat kan man säga att för traditionell IT-konsulting är marknaden relativt sett mer i balans. En förbättring av det allmänna marknadsläget bedöms inte äga rum förrän tidigast i början av nästa år.

Adcores europeiska dotterbolag möter en marknad som är mycket besvärlig, vilket har resulterat i fortsatt låg beläggning och kraftiga lönsamhetsproblem.

Läget för Adcore kan kort sammanfattas med att, i nuvarande marknadsläge, försäljning, orderstock och prisläge är relativt tillfredsställande medan beläggningen och kostnadsnivån är kraftigt otillfredsställande. Efter att avvecklingen av den olönsamma utlandsrörelsen nu är slutförd kommer ett brett åtgärdsprogram att genomföras i Sverige, vilket bedöms resultera i en stegvis förbättrad resultatnivå, och som beräknas få full effekt från årskiftet 2001/2002.

Försäljnings- och resultatutveckling

Koncernen

Omsättningen för första halvåret uppgick till MSEK 752 en ökning med 37 % jämfört med motsvarande period år 2000.

Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar minskade med MSEK 1 821 till MSEK

-1 868 (-46,9). Förutom omstruktureringskostnader enligt nedan har resultatet allmänt påverkats negativt av en svagare marknad och därmed lägre debiteringsgrad samt av alltför höga overheadkostnader. Beläggningen har uppvisat en vikande trend under hela året och debiteringsgraden för hela koncernen var för perioden 57 %.

I resultatet för första halvåret ingår omstrukturerings- och avvecklingskostnader om sammanlagt MSEK 1 729, varav nedskrivning av goddwill MSEK 1 276. Kostnaderna innefattar redan genomförda och beslutade åtgärder. Se även under avsnittet Åtgärdsprogram nedan.

Enheter under avveckling gjorde under första halvåret en operationell förlust på MSEK 86. Koncerngemensamma kostnader, elimineringar etc, uppgick netto till MSEK 60 (17).

Koncernens finansnetto för perioden var MSEK 2 (7). Resultat före skatt uppgick till MSEK -1 911

(-60).

Adcore proforma

Adcore proforma hade en nettoomsättning på MSEK 474, en ökning med 10 % från föregående år. Resultat före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar samt före koncern-gemensamma poster uppgick till MSEK 6 (77). Inklusive koncerngemensamma poster var resultatet MSEK -53 (60). Debiteringsgraden under perioden var drygt 60 %

Genomsnittlig debitering per konsult i Adcore proforma, 12 månader, uppgick till KSEK 1 296, en minskning med knappt 5 procent jämfört med helåret 2000.

Kunder

Flera nya affärer har erhållits under perioden och Adcore har även fått fortsatt förtroende i nya uppdrag från en rad befintliga kunder.

Kunder som har visat nytt eller fortsatt förtroende för Adcore är till exempel Telia, ABB, OnOff, ATG, The Absolut Company, ICA, Aneo, Astra Zeneca, SAS, Apoteksbolaget och Ericsson. Adcore har också tecknat ramavtal med Posten.

Orderstocken är vid rapporttillfället MSEK 175, vilket motsvarar drygt två månaders försäljning och i rådande marknadsläge får anses vara tillfredsställande.

Adcores fem största kunder under första halvåret i Sverige var Ericsson, SEB, Telia, SAS och ABB. Dessa stod sammantaget under årets första sex månader för 39 % av företagets försäljning (Adcore proforma).

Försäljningens fördelning per bransch framgår av nedanstående diagram:

Kassaflöde och finansiell ställning

Det operativa kassaflödet från rörelsen för första halvåret var MSEK -184 (-19).

Totala nettoinvesteringar uppgick till MSEK 141, varav slutbetalning av företagsförvärv MSEK 139, vilka finansierats med apportemissioner uppgående till sammanlagt MSEK 72 och kontanta medel MSEK 68.

Vid periodens slut uppgick koncernens goodwill till MSEK 48 (586), en minskning sedan föregående årskifte med netto MSEK 1 207. Nedskrivning av goodwill har under perioden skett med totalt MSEK 1 276 varav MSEK 230 i första kvartalet.

I balansräkningen ingår en uppskjuten skatt på MSEK 270 beräknad utifrån en skattesats på 28 % hänförlig till räkenskapsåret 2000. De förluster som uppstått under 2001 har ej beaktats i detta bokslut. Den uppskjutna skatten bedöms kunna avräknas mot framtida vinster.

Likvida medel vid periodens slut uppgick till MSEK 96, en minskning med MSEK 106 sedan föregående årsskifte. De fortsatta förlusterna i utlandsbolagen och avvecklingskostnader har som en konsekvens av att försäljningen av utlandsbolagen inte kunde genomföras enligt plan, fortsatt att påverka koncernens likviditet negativt efter rapportperiodens slut. Koncernens ansträngda finansiella situation har föranlett ett antal åtgärder av både kort- och långsiktig natur vilka beskrivs i avsnittet Åtgärdsprogram nedan.

I juni tecknade koncernen ett avtal med SEB Finans om belåning av kundfakturor, sk factoring. Avtalet inkluderar även viss administration av fakturorna. Via factoringavtalet lånade Adcore MSEK 56 per den 30 juni 2001.

Koncernens soliditet vid rapportperiodens slut var 22 % mot 82 % vid slutet av år 2000. Soliditet exklusive goodwill var 18 % jämfört med 63 % den 31 december 2000.

Kundfordringarna uppgick den 30 juni till MSEK 288 mot 376 vid föregående kvartalsskifte. Detta motsvarar 48 dagars genomsnittlig försäljning, jämfört med 43 dagar den 31 mars och 40 dagar den 31 december 2000. Förändringen beror främst på lägre genomsnittlig omsättning samt en tendens hos våra kunder att senarelägga betalningarna.

Åtgärdsprogram

Bakgrund

Resultatutvecklingen sedan senaste kvartalsrapport har visat att tidigare beslutade och genomförda åtgärder är otillräckliga för att återskapa en god lönsamhet för koncernen. Styrelsen beslöt därför i maj att Adcore skulle koncentrera tillgängliga resurser till den svenska marknaden där de lönsamma delarna av koncernens verksamhet finns. I juli beslöt en extra bolagsstämma i enlighet med styrelsens förslag att avyttra samtliga utländska enheter. Denna transaktion kunde dock aldrig slutföras då villkoren avseende betalning ej uppfylldes.

Beslutet att koncentrera verksamheten till Sverige står fast och därför har alternativa lösningar nu genomförts. Förmåga och kapacitet att utföra internationella åtaganden kvarstår.

Åtgärder avseende utlandsbolagen

Försäljning av fyra bolag kunde relativt snabbt slutföras i slutet av juli, Adcore AG i Schweiz, Implement A/S och DBC A/S i Danmark samt Adcore AS i Norge. Bolaget i Schweiz samt Implement såldes till de lokala ledningarna vilket slutligt godkändes på en extra bolagsstämma den 17 augusti 2001.

I augusti 2001 har Adcore också avyttrat rörelsen i Tyskland till VDn för Adcore Tyskland. Försäljningen omfattar Adcores IT-konsultverksamhet på den tyska marknaden.

För övriga enheter utanför Sverige har det ej gått att nå liknande lösningar och dessa verksamheter har, eller kommer att, avvecklas. Detta gäller Adcores IT-konsultverksamhet i Storbritannien och Nederländerna samt strategikonsultbolagen i Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Norge, Tyskland och Schweiz.

Styrelsen har i början av augusti fattat beslut om att ej tillföra ytterligare kapital till dessa bolag.

Adcore avyttrade under första kvartalet i år verksamheterna i Finland, Frankrike, Italien och USA. I och med de nu genomförda åtgärderna är Adcores verksamhet vid rapporttillfället helt koncentrerad till den svenska marknaden.

Åtgärder för återställd lönsamhet

För Adcore proforma kommer det också att krävas åtgärder för att återställa lönsamheten för hela bolaget.

Under andra kvartalet har Adcores verksamhet i Värmland sålts till den lokala ledningen och IT-Vision i Stockholm avvecklats. Den 24 augusti tecknades avtal med ledningen för Adcore Pyramid, innebärande att dessa övertar verksamheten i Helsingborg, som framförallt är inriktad mot tjänster inom marknads-kommunikation. Försäljningen kommer att vara föremål för MBL-förhandlingar.

Adcore proforma har 941 medarbetare varav 704 är debiterande konsulter, som är verksamma vid 8 orter, Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Linköping, Västerås, Sundsvall och Umeå.

Bolaget har en stor mängd enskilt starka kompetenser men också enheter med otydliga erbjudanden i marknaden. Det finns brister i förmågan att utnyttja den samlade kompetensmixen och få full utväxling på denna. Kostnadsmassan är som ett resultat av den tidigare mycket starka expansionen alltför hög.

Det samlade resultatet har blivit ett ofokuserat erbjudande där delar av koncernen går mycket bra medan andra delar går med förlust vilket tillsammans med kostnadsnivån har lett till bolagets nuvarande pressade finansiella situation.

Adcore går nu in i en fas som kommer att präglas av ökade försäljningsaktiviteter, kundnära affärsutveckling och effektivisering.

Viktiga element i det arbete som pågår är:

– Fokus på lönsamma affärer och kundrelationer

– Avveckling eller omvandling av enheter med svag lönsamhetspotential

– Reviderad strategi och ny organisation som möjliggör samverkan mellan enheter både i försäljning och leverans

– Ny företagsledning

– Omfattande kostnadsbesparingar och effektivare administration

– Ökad andel debiterbara konsulter i relation till totalt antal medarbetare

– Bättre kontroll och klara mål för alla enheter

Intäktsskapande åtgärder

Adcore har starka, breda och långa kundrelationer. Återköpsfrekvensen är hög. Ett program har satts upp för att öka säljförmågan genom att utnyttja dessa relationer. Programmet bygger på en strukturerad kartlägging av kundens behov och matchning mot Adcores erbjudanden.

Nykundsbearbetning sker av utvalda kunder baserat på Adcores erfarenhet och kompetens av den aktuella branschen och det värde som Adcores tjänster bedöms kunna tillföra.

Genom den interna effektiviseringen kommer ett antal mycket kvalificerade konsulter att bli tillgängliga för Adcores kunder.

Finansiella konsekvenser

Samtliga identifierbara kostnader för både genomförda och beslutade åtgärder har tagits i bokslutet per sista juni. I nedanstående tabell specificeras kostnaderna, vilka fördelas enligt följande (MSEK):

Sammanlagt har verksamheter i totalt 11 länder samt 3 bolag i Sverige, med drygt 800 medarbetare, sålts eller avvecklats under relativt kort tid. Dessa hade en total omsättning under första halvåret på MSEK 278 och genererade rörelseförluster under samma period på MSEK 86.

Kostnadsbesparingar i Adcore proforma kommer också att genomföras. Den sammanlagda potentialen vad gäller enbart kostnadsbesparingar uppskattas till drygt MSEK 100 på helårsbasis. Bedömningsmässigt kan den besparingstakten vara uppnådd per årsskiftet 2001/2002. I programmet ingår även minskning av antalet medarbetare.

Finansiering

Givet dagens bedömning om kassaflödet under hösten kommer styrelsen att till en extra bolagsstämma föreslå att en nyemission genomförs med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Bedömd storlek på nyemissionen är ca MSEK 175, vilket beräknas täcka kapitalbehovet till dess bolaget åter genererar positiva kassaflöden. Som tidigare meddelats har en grupp huvudsakligen bestående av IT Provider B.V. och Christer Jacobsson m.fl, genom bolag, gentemot Adcore garanterat att de kommer att teckna aktier för upp till totalt MSEK 60 i den mån aktieägarna inte utnyttjar sin företrädesrätt.

Nyemissionen beräknas vara genomförd i slutet av oktober. För att under tiden fram till november 2001 söka tillgodose koncernens likviditetsbehov, har en kortfristig finansiering om MSEK 25 beslutats enligt de huvudsakliga villkor som framgår av separat pressmeddelande.

Nyemissionsprospekt beräknas komma att publiceras i slutet av september.

Strategisk inriktning och organisation

Under sommaren har en genomgång av Adcores strategiska inriktning skett i syfte att skapa ett långsiktigt hållbart strategiskt fundament för det omstrukturerade bolaget. För att skapa en ledande position inom ett antal utvalda områden genomför Adcore följande strategiförändringar:

– Adcore fokuserar på konsulterbjudanden som utnyttjar Adcores förmåga att kombinera strategi, affärskunnande och informationsteknik med entreprenörskap i kundledet för bästa ekonomiska utväxling för Adcores kunder.

– Adcores erbjudanden inriktas mot sådana branscher och företag i Sverige som har störst förmåga att anamma och aktivt utnyttja informationsteknik för bättre ekonomisk utväxling.

– Adcores verksamhet delas upp i tre affärer för att tillgodose kundernas krav på olika leveranssystem för Adcores kompetenser. Dessa affärer kombinerar individuella erbjudanden, köpare och operativa system till distinkta enheter med klara konkurrenter, mål och strategier.

Adcore erbjuder sina kunder kompetenta konsulter med djup specialistkunskap inom teknik, process, bransch och strategi/management. Konsulterna kan verka i såväl i team som individuellt. Adcore kan även driva helhetsprojekt för kunds räkning.

Genom att strukturerat genomföra den delvis nya inriktningen tas också ett steg mot att Adcore blir ett renodlat IT- och managementkonsultbolag.

Företagsledning

En ny företagsledning har tillsatts och består av:

Ole Oftedal, VD/CEO, Bernt Andersson VVD/CFO och Sten Wranne, VVD/COO.

Medarbetare

Vid periodens slut uppgick antal medarbetare till 1 595. I Adcore proforma var antalet medarbetare 941.

Ägarbild och kursutveckling

Antalet aktieägare var, den 29 juni, 35 527. Andelen utlandsägda aktier uppgick vid samma tidpunkt till ca 32 %, exklusive innehav av personer anställda i koncernen. Enligt aktieboken i VPC var de fem största aktieägarna i Adcore (ej inräknat utländska innehav som i aktieboken anges via depåbank):

Antalet aktier uppgick vid periodens slut till 151 922 226. Vid fullt utnyttjande av befintliga optionsprogram inom f.d Information Highway tillkommer ytterligare 1 313 243 aktier. Därutöver tillkommer 14 000 000 aktier vid fullt utnyttjande av de två befintliga tecknings-options-program som har inrättats efter Adcores bildande. Vid extra bolagsstämma den 9 juli beslutades att inrätta ett optionsprogram riktat till Adcores nytillträdde VD. Detta program var villkorat av att försäljningen av utlandsbolagen genomfördes i enlighet med stämmans beslut. Då detta inte skedde förföll optionsavtalet. Styrelsen kommer att erbjuda bolagets VD ett nytt incitamentsprogram.

Adcore-aktien är noterad på OM Stockholmsbörsen, Attract 40. Senast betalt 29 juni var SEK 2,01, vilket innebär att aktiens värde har sjunkit med 93 procent sedan årsskiftet. Koncernens börsvärde var vid periodens slut MSEK 305 jämfört med MSEK 4 201 vid årsskiftet.

Moderbolaget

Moderbolaget, med 27 medarbetare, omfattar koncernens stödfunktioner och gemensam utveckling. Nettoresultatet för moderbolaget uppgick under perioden till MSEK -1 896.

Likvida medel i moderbolaget var vid periodens slut MSEK 72.

Redovisningsprinciper

Ingen förändring av redovisningsprinciperna har skett under perioden.

Kommande rapporter och bolagsstämmor 2001

Kvartal 3 23 oktober

Kvartal 4/Bokslut 2001 5 februari 2002 (preliminärt)

Extra bolagsstämma 13 september

Stockholm 2001-08-24

Ole Oftedal

VD, Koncernchef

Granskningsrapport

Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat.

En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision.

Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna.

Stockholm 24 augusti 2001

Ernst & Young AB

Björn Fernström

Auktoriserad revisor

Deloitte & Touche AB

Svante Forsberg

Auktoriserad revisor

Hela delårsrapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.