Adcore: Ole Oftedal och andra ledande befattningshavare förvärvar Adcore-aktier. Incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Adcore

2001-10-26

Adcores VD, Ole Oftedal, har, som tidigare aviserats, förvärvat 68.750.000 aktier i Adcore för ett belopp om 27,5 MSEK. Ole Oftedal äger därefter direkt och genom bolag, totalt 68.798.692 aktier i Adcore, motsvarande 11,6 procent av bolagets aktier efter fullt utnyttjande av utestående konvertibler och teckningsoptioner. Aktierna förvärvades från Active Holding B.V., som deltog i Adcores riktade nyemission.

Adcores styrelseordförande Lars Evander har tillsammans med vissa ledande befattnings-havare i Adcore på marknadsmässiga villkor förvärvat sammanlagt 6.200 000 aktier från en av Adcores större aktieägare.

Dessutom har Johan Ek, medlem i Adcores ledningsgrupp, förvärvat 15.481.250 aktier i Adcore. Johan Ek äger därefter direkt och genom bolag, totalt 16.186.150 aktier i Adcore, motsvarande 2,7 procent av bolagets aktier efter fullt utnyttjande av utestående konvertibler och teckningsoptioner. Även dessa aktier förvärvades från Active Holding B.V.

Därtill har en mindre grupp av Adcores ledande befattningshavare från Active Holding B.V. förvärvat köpoptioner mot marknadsmässig ersättning. Optionerna avser sammanlagt cirka 25.000.000 aktier i Adcore AB.

Styrelsen för Adcore har beslutat föreslå en extra bolagsstämma att ett optionsprogram skall riktas till alla medarbetare i bolaget. Villkoren kring detta kommer att presenteras inom kort.

Stockholm den 26 oktober 2001, Adcore AB (publ)