Adcore kommenterar inledningen på år 2001

2001-04-09

Marknaden har i början av året varit svagare än förväntat och bolagets resultat före goodwillavskrivningar (EBITA) kommer för det första kvartalet att bli negativt. Försäljningen för kvartalet uppgick preliminärt till MSEK 433 (254), en ökning med ca 70% jämfört med första kvartalet 2000. Förlusten under årets första kvartal beräknas uppgå till MSEK -45 (32) inklusive vissa kostnader av engångskaraktär som framförallt hänför sig till integration av enheter förvärvade under andra halvan av 2000. Adcores svenska verksamhet har under kvartalet gått med vinst.

– Även om det är tråkigt att tvingas notera ett förlustkvartal efter den långa raden av positiva rapporter Adcore har lämnat är jag övertygad om att vi med vår kompetensmix är rätt positionerade i marknaden och att vi nu vidtar ett antal åtgärder som kommer att ytterligare förstärka den positionen”, säger Göran Wågström, VD och koncernchef i Adcore.

Adcores uppfattning om en positiv långsiktig marknadsutveckling med god efterfrågan för bolagets tjänster kvarstår. Sedan en tid präglas dock marknadsläget ökad oro för konjunkturutvecklingen. Detta har rent allmänt lett till en ökad försiktighet bland kunderna vad gäller uppstart av nya projekt. För Adcores del har det inneburit en något lägre debiteringsgrad vilket tillsammans med vissa kvarvarande kostnader för integration leder till en förlust för det första kvartalet.

Under en tid har ledningen arbetat med ett antal åtgärder som syftar till att förbättra resultatet och säkerställa en fortsatt god lönsamhetsutveckling. Åtgärdspaketet innehåller såväl intäktshöjande som kostnadssänkande aktiviteter. Adcore fortsätter att rekrytera medarbetare men rekryteringstakten har minskat under kvartalet.

Med de åtgärder och aktiviteter som har vidtagits och med nuvarande marknadsläge bedömer Adcore att resultatet för andra kvartalet 2001 kommer att bli positivt.

Den fullständiga rapporten över verksamheten under första kvartalet kommer att publiceras den 25 april. Innan dess kommer inga ytterligare detaljer vad gäller åtgärdsprogram och resultat att offentliggöras.

Stockholm den 9 april 2001, Adcore AB (publ)