Adcore: Information om prospekt, anmälningstider mm

2002-06-27

Det ena prospektet är ett emissionsprospekt för det nya fastighetsbolaget, under namnändring till, Klövern. Prospektet beskriver Klövern och bolagets första förvärv av fastigheter och förestående garanterade nyemission. Det andra prospektet är ett noteringsprospekt för det utskiftade dotterbolaget, under namnändring till Connecta, som avses noteras på Nya Marknaden omkring den 15 augusti.
 
Emissionsprospektet för Klövern och noteringsprospektet, som upprättats med anledning av noteringen av Connecta-aktien på Nya Marknaden, finns tillgängliga dels på Adcores hemsida, www.adcore.com, och dels på bolagets kontor.
 
Klöverns aktieägare har företrädesrätt att för varje aktie teckna tio nya B-aktier. Emissionskursen har fastställts till 11 kronor per aktie.
 
Teckning av aktierna med utövande av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under perioden 2 juli 2002 – 22 juli 2002.
 
I prospekten offentliggörs viss information som tidigare inte kommunicerats i detalj. Det gäller framförallt förvärvet av konsultbolaget ManIT Consulting AB för 10 Mkr tidigare under våren samt teckningsoptionsprogram riktat till säljaren Deseven Fund SC.
 
Deseven Fund SC äger optioner att teckna totalt 16 procent av aktierna i Connecta. Av dessa kan 5 procent tecknas omedelbart och resterande 11 procent kan tecknas förutsatt att vissa vinstmål nås senast hösten 2005. Teckning av aktier kan ske till en kurs motsvarande nominellt belopp.