Adcore fastställer planerna på åtgärdsprogram i konsultrörelsen

2002-06-03

 

Som tidigare kommunicerats har ytterligare effektiviserings- och besparingsbehov identifierats under våren. Adcore har idag påkallat förhandlingar med berörda fackförbund om planerna på en förestående omstrukturering enligt vilken cirka 60 arbetstillfällen skulle försvinna. Både konsulter och administrativ personal berörs av dagens besked.
 
I korthet innebär åtgärderna att kompetensprofilen bland konsulterna blir tydligare och att kostnadsnivån i administrativa funktioner sänks. Bolaget anpassas på detta sätt till dagens marknad, vilken karaktäriseras av efterfrågan på konsulter med projekterfarenhet och/eller specialistkompetens.
 
Adcore har samtidigt beslutat att införa en ny och enhetlig lönemodell för samtliga medarbetare, med en starkare koppling mellan prestation och ersättningsnivå. Den nya lönemodellen avses införas från och med den 1 juli 2002.
 
I och med dessa åtgärder tas de avslutande stegen i bildandet av det nya konsultbolaget Connecta. Connecta kommer enligt planerna att ha cirka 430 medarbetare i Stockholm och ha förutsättningar för en god lönsamhet redan i nu rådande marknadsläge.
 
Förhandlingarna med berörda fackförbund beräknas vara avslutade före utgången av juni månad.
 
Åtgärderna beräknas få resultateffekt från och med fjärde kvartalet 2002, och nå full effekt vid årsskiftet.
 
Som tidigare meddelats är avsikten att Connecta ska noteras på Nya Marknaden kring den 15 augusti 2002. Noteringsprospekt kommer att skickas ut till alla aktieägare, med start den 27 juni.
 
Stockholm den 3 juni 2002, Adcore AB (publ)