Adcore erhåller en sk bridgefinansiering i form av förlagslån med teckningsoptioner

2001-08-24

Styrelsen för Adcore AB har idag, för att under tiden fram till november 2001 söka tillgodose rörelsens likviditetsbehov, träffat avtal om en sk bridgefinansiering. Avtalet innebär bl a att bolaget upptar ett lån om 25 MSEK som löper under tiden 11 september – 1 november 2001 samt att Adcore skall emittera 4 000 000 teckningsoptioner till långivaren, ett konsortium huvudsakligen bestående av Christer Jacobsson och Anders Swensson, fd CFO i Connecta Mot denna bakgrund har styrelsen idag beslutat – under förutsättning av bolagsstämmans godkännande – att bolaget skall uppta ett lån förenat med 4 000 000 teckningsoptioner. Optionerna kan utnyttjas under tiden 1 februari 2002 – 29 augusti 2003 till en teckningskurs om 1,44 kronor, motsvarande 120 procent av den genomsnittliga betalkursen för Adcore-aktien på Stockholmsbörsen den 23 augusti 2001. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer Adcores aktiekapital att öka med 400 000 kronor, vilket motsvarar en utspädning om 2,57 procent av aktiekapital och röster. Baserat på ett aktiekapital efter fullt utnyttjande av samtliga konvertibler och teckningsoptioner uppgår utspädningen till 2,35 procent.

Styrelsens skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att söka tillgodose rörelsens likviditetsbehov.

Extra bolagsstämma som skall behandla styrelsens beslut respektive förslag till beslut avses komma att hållas den 12 september 2001.

Stockholm, 2001-08-24, Adcore AB (publ)