Adcore: Ändrade förutsättningar för Adcores försäljning av utlandsverksamheten

2001-07-31

Beslutet att avyttra utlandsverksamheten ligger fast och utgör en väsentlig del av den pågående omstruktureringen av Adcore. Adcores styrelse och ledning har därför förhandlat med andra potentiella köpare för att kunna genomföra det ursprungliga beslutet syftande till en fokusering mot den svenska marknaden.

Det har dock visat sig mycket svårt att hitta en enda ny köpare till samtliga utlandsbolag. I den uppkomna situationen har Adcore därför inlett förhandlingar med lokala ledningar och finansiärer i syfte att sälja bolagen separat, alternativt att avveckla verksamheter som inte går att sälja inom rimlig tid.

Per dagens datum har avyttring av fyra bolag färdigförhandlats. Det danska bolaget Implement A/S säljs till nuvarande ledningen per den 27 juli och Adcore AG i Schweiz säljs till den lokala ledningen per den 30 juli. Försäljningarna är villkorade av godkännande på extra bolagsstämma, vilken preliminärt kommer att äga rum den 16 augusti. Kallelse med ytterligare information kring ovanstående kommer att publiceras inom kort. Därutöver har Adcore AS i Norge samt Adcore DBC A/S i Danmark sålts till Svein Stavelin per den 30 juli.

Sammanlagt berör de nu genomförda avyttringarna ca 300 personer av totalt ca 560 i Adcores utländska enheter.

Mer detaljerad information rörande resterande del av omstruktureringen bedöms kunna ges i samband med att Adcore publicerar sin delårsrapport den 24 augusti. Då kommer även mer information kring den planerade nyemissionen att offentliggöras.

I och med att den extra bolagsstämmans beslut den 9 juli inte kan genomföras kommer Adcores delårsrapport för de första sex månaderna att innehålla samtliga utlandsbolag exklusive de bolag som såldes under första kvartalet i år.

Övrigt angående ett sk ”upprop” bland aktieägare

I media har det förekommit uppgifter om ett ”upprop” riktat mot Adcore med anklagelser om att företagets tidigare ledning med vilseledande information orsakat småsparare förluster. Initiativtagarna till ”uppropet” driver denna fråga med oklart syfte och har framfört grundlösa anklagelser som är gripna ur luften. ”Uppropet” är dessutom behäftat med en rad sakfel.

Ett av de mest uppenbara sakfelen är påståendet att kursen medvetet skulle ha drivits upp i samband med bokslutskommuniken den 6 februari i år för att gynna aktieförsäljningar för Christer Jacobsson och Göran Wågström. Fakta är att ingen av dessa har nettosålt några aktier i Adcore sedan september 2000 och att kursen stadigt har gått ner sedan den 6 februari.

Styrelsen i Adcore beklagar detta ”upprop” som skadar företagets möjligheter att i en svår situation genomföra nödvändiga åtgärder för alla aktieägares bästa.

Adcore AB (publ)

Stockholm 2001-07-31