Adcore AB (publ), delårsrapport januari-mars 2002

2002-04-25

· Försäljningen 112 miljoner kronor i en marknad som fortfarande är svag samt präglad av överutbud och pressade priser.

· Resultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster i konsultrörelsen var 1,1 miljoner kronor och resultatet efter finansnetto uppgick till 34,2 miljoner kronor.

· Det pågående arbetet med att nå en lösning för kvarvarande tvister har gått bättre än planerat. Detta har inneburit att balansomslutningen har reducerats och soliditeten ökat till 39 procent medan likviditeten har minskat med 36 miljoner.

· Adcore fick förnyat förtroende som preferred supplier till Ericsson. Nya uppdrag har erhållits bl.a. från Birka Energi, Compaq, Cramo, Folksam, Green Cargo, ICA, Nordea IT, Sony Ericsson och Tibnor. Orderstocken är tillfredsställande.

· Marknaden bedöms vara starkt konkurrensutsatt resterande del av 2002. Nuvarande besparingsprogram fortsätter i syfte att redovisa positivt resultat trots det pressade marknadsläget och en lägre prisnivå.