Adcore AB: Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2002

2002-03-28

Aktieägarna Adcore AB (publ) (”Adcore”) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 25 april 2002, kl. 13.00. Bolagsstämman äger rum i Flaggskeppet, Näringslivets hus, Storgatan 19 i Stockholm. Ankomstregistrering sker från 11.00.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 15 april 2002,

dels senast kl. 16.00 måndagen den 22 april 2002 anmäla sig hos bolaget för deltagande i bolagsstämman under adress Adcore AB, Att. Ulrika Johannesen, Box 3216, 103 64 Stockholm, eller per telefon 08-635 17 11, per telefax 08-635 80 04 eller e-mail: bolagsstamma@adcore.com.

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före måndagen den 15 april 2002, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Utseende av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordningen

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2001

8. Verkställande direktörens anförande

9. Beslut

(a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

(b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

(c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och tidigare samt nuvarande verkställande direktören (jämte, avseende nuvarande verkställande direktören, därmed sammanhängande, särskild beslutspunkt enligt nedan).

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut m.m.

Ärende 8

I samband med VD:s anförande kommer även en redogörelse att lämnas beträffande Adcore AB:s avyttring av aktiemajoritet (ca 98,8 %) i Adcore Stockholm AB (f d Connecta AB) inför aktieägarnas ställningstaganden enligt nedan. Ett skriftligt underlag kommer också att kunna tillhandahållas enligt nedan.

Ärende 9 (b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning för verksamhetsåret 2001 lämnas.

Ärende 9 (c)

Styrelsen föreslår att stämman, i anslutning till prövning av ansvarsfrihet för tidigare verkställande direktören samt nuvarande verkställande direktören, som en särskild beslutspunkt uttalar sitt fulla stöd för verkställande direktörens avyttring av aktierna i Adcore Stockholm och för styrelsens bedömning att invändningar mot affären inte heller i övrigt skall göras gällande.

Ärende 11

Aktieägare som företräder cirka 35 procent av röstetalet i bolaget föreslår att arvodet till styrelseledamöter som inte uppbär lön av bolaget fastställs att utgå med sammanlagt 700.000 kronor, att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Arvode till revisorn, för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, föreslås utgå enligt löpande räkning.

Ärende 10 och 12

Aktieägare som företräder cirka 35 procent av röstetalet i bolaget föreslår dels att antalet styrelseledamöter skall vara 4 utan suppleanter, dels omval av styrelseledamöterna Lars Evander, Ole Oftedal samt nyval av Lars Carlqvist och Anders Liljeblad. Gunnar Brock och Lars Irstad har avböjt omval.

____________

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, samt ovan angivet skriftligt underlag, kommer från och med den 11 april 2002 att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress samt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2002

Adcore AB (publ)

Styrelsen