Adcore AB – Bokslutskommuniké Januari – december 2001

2002-02-20

Stark resultatutveckling i kvartal fyra

Omsättning och resultat före jämförelsestörande poster och goodwillavskrivningar för Adcore proforma följer plan och uppgår till 137 miljoner kronor (132 miljoner kronor kvartal 3) respektive -2,2 (-36 miljoner kronor kvartal 3). Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgår till 5,1 miljoner kronor. Resultatutvecklingen påverkas positivt av lägre kostnader och en stabil faktureringsnivå.

Omsättningsutvecklingen per kvartal skall ses mot bakgrund av det lägre antal konsulter som ingår i Adcore i slutet av året jämfört med tidigare.

Resultatet för hela koncernen under året uppgick till -2 122 miljoner kronor före skatt, varav jämförelsestörande poster stod för -1 882 miljoner kronor (därav goodwillnedskrivningar 1 299 miljoner kronor).

Kassaflödet under kontroll

Kassaflödet från rörelsen uppgick under sista kvartalet 2001 till -2 Mkr (-132 kvartal 3). Omstruktureringen har medfört ett negativt kassaflöde på 18 miljoner kronor under fjärde kvartalet.

Fortsatt god orderingång

Orderstocken var vid årsskiftet ca 120 miljoner kronor vilket är tillfredsställande i en svår marknad. Nya större affärer under perioden har erhållits inom affärssystem och systemintegration. Kundbasen består av stora internationella koncerner. Debiteringsgraden i kvartal 4 uppgick till 65 procent mot 62 procent för hela 2001.

Utsikter framåt

Marknaden fortsätter att vara mycket konkurrensutsatt och för att vinna kundernas förtroende krävs det yttersta av både kvalitet och kundvärde. Vissa nischer av marknaden visar god tillväxt, främst effektiviseringar av processer och vidareutveckling av befintliga system. Mot denna bakgrund har Adcore startat nyrekrytering av specialistkompetenser med dokumenterad erfarenhet.

Marknad och utsikter

Marknadsläget försämrades kraftigt i början av 2001. Minskad efterfrågan kombinerat med ett betydande överutbud av konsulttjänster ledde till svåra lönsamhetsproblem för hela branschen. Utvecklingen blev extra dramatisk då kundernas investeringar i ny teknik, gick från att vara extremt höga till nära noll på mycket kort tid.

Den mest märkbara försvagningen skedde i efterfrågan för nya projekt av karaktären nysatsningar (nya tekniker, lösningar, processer, affärer etc), större projekt i allmänhet samt i marknaden för strategi-, verksamhetskonsulter i synnerhet. Efterfrågan har varit stabilare för mer traditionella IT-konsulttjänster (teknik/systemutveckling). Betydligt större försäljningsinsatser har krävts för varje uppdrag än vad som var fallet år 2000.

Försvagningen i marknaden samt den ökade konkurrensen har lett till prispress rent generellt och till ett delvis ändrat inköpsbeteende hos kund. Upphandling av konsulttjänster har centraliserats och varje kund har reducerat antalet tjänsteleverantörer. En ökad försiktighet har lett till väsentligt längre beslutsprocesser där nyinvesteringar skjutits på framtiden.

De segment i marknaden där efterfrågan har fortsatt att vara förhållandevis stark är framförallt mindre IT-projekt med kort återbetalningstid, som syftar till att effektivisera, spara kostnader och/eller öka produktiviteten i befintliga IT-system.

Allmänt sett har marknaden varit fortsatt trög under andra halvåret och in på det nya året. Adcore bedömer att ett fortsatt besvärligt marknadsläge kommer att prägla även detta år även om vissa nischer i marknaden säkerligen kommer att uppvisa en god tillväxt.

Finansiella mål

Adcore har som mål att över en konjunkturcykel nå minst 10 procents rörelsemarginal.

Väsentliga händelser under året

Adcore har ett mycket turbulent år bakom sig. En stark expansionsfas under 1999 och 2000, då allt fokus låg på tillväxt, förbyttes snabbt i omstrukturering, försäljning av bolag och avveckling.

När det i början av 2001 blev allt tydligare att marknaden i hela Europa började försvagas, skedde detta vid ett tillfälle då Adcore inte var redo för en svagare konjunktur. Adcore hade i början av året knappt 2 000 medarbetare i 13 länder fördelade på ett 30-tal kontor. Strukturen var inte enhetlig och integrationsarbetet mellan alla olika enheter var inte slutförd. Flera av de europeiska dotterbolagen, som var mer inriktade på marknaden för enklare webb-tjänster, hamnade mycket snabbt i en förlustsituation. Även Adcores svenska verksamhet fick vidkännas lönsamhetsproblem även om det inte alls var i samma storleksordning som utanför Sverige. Vissa enheter, framförallt i Stockholm fortsatte att gå bra, men inte tillräckligt bra för att kunna bära en stor och förlusttyngd utlandsverksamhet. Adcores heterogena struktur gjorde det dessutom mycket svårt att snabbt och enhetligt hantera alla problem i koncernen.

Mot bakgrund av den ovan beskrivna utvecklingen påbörjades därför en avveckling av olönsamma delar för att kunna koncentrera tillgängliga resurser till verksamheter där störst möjlighet till framgång fanns. De första verksamheterna som avyttrades i april, var bolagen i Frankrike och Finland.

Med fortsatta förluster blev läget värre. Adcores VD Göran Wågström avgick i juni och ersattes av styrelseledamoten Ole Oftedal. Samtidigt meddelade Adcore att all verksamhet utanför Sverige skulle avyttras alternativt avvecklas. Målet var att den finansiella risken skulle minimeras och att Adcore därmed inte behövde förlita sig på ett kraftigt förbättrat marknadsläge för att överleva.

Under sommaren beslöts att all verksamhet som inte genererade positiva resultat skulle avvecklas eller säljas. Detta innebar i praktiken en fokusering till Stockholm, med ca 500 erfarna konsulter, där orderingången varit tillfredsställande hela året. Därmed skulle förutsättningar skapas för en stabil och lönsam bas på vilken ett framtida och omstrukturerat Adcore kunde byggas.

Eftersom förluster och negativa kassaflöden dränerade bolagets kassa var ett kapitaltillskott nödvändigt för att komma ur den likviditetskris Adcore hamnade i under sensommaren. Finansieringsproblematiken löstes i och med en riktad nyemission i oktober, som brutto tillförde 169,5 miljoner kronor till bolaget.

Omstruktureringen genomfördes, och var i stort avslutad, i och med det tredje kvartalet. Då hade 28 bolag i 13 länder med sammanlagt ca 1 200 medarbetare sålts eller avvecklats. Parallellt genomfördes den riktade nyemissionen.

Även verksamheten i Stockholm har effektiviserats. Organisationen har fokuserats och är idag uppbyggd kring fyra operativa affärsområden; Management, Program Management, Enterprise Applications och Technology & Development. Antalet medarbetare har under andra halvåret reducerats med ca 150 personer till 557, och övriga kostnader har sänkts drastiskt. Framförallt har overheadkostnaderna anpassats till en mindre verksamhet. Samtidigt har intensiteten i försäljningsarbetet höjts, och en central funktion, som ytterligare stöd för försäljningen, inrättats.

Adcore har under denna besvärliga omvandling, tätt bevakad av media, kunnat behålla flertalet av såväl nyckelmedarbetare som kunder, attraherat nya kunder och bibehållit en tillfredsställande orderingång. Därmed är första fasen i Adcores omstart avslutad.

Nästa fas består i att utveckla Adcore till ett lönsamt bolag i tillväxt, med fokus på att leverera värde till kunder och aktieägare.

Försäljning och resultat, Adcore proforma

Försäljning

Nettoomsättningen för året uppgick till 653 miljoner kronor, en minskning med 12 procent jämfört med 2000. Minskningen förklaras i allt väsentligt av ett minskat antal konsulter samt det försämrade marknadsläget och därav följande lägre beläggning och lägre priser.

Genomsnittlig debitering per konsult uppgick för helåret till 1,3 miljoner kronor och har minskat med 5,3 procent jämfört med kvartal 3. Trots en svår marknad har prisbilden för uppdragen kunnat hållas på en relativt stabil nivå som en följd av en medveten satsning på uppdrag där affärsvärdet är högt för kunderna. Debiteringsgraden för året var 62 procent och för det fjärde kvartalet 65 procent.

Kunder/Orderingång

Trots en besvärlig marknad har Adcore fortsatt att få nya uppdrag och orderstocken var vid årets slut ca 120 miljoner kronor, vilket motsvarar ca 2,5 månaders försäljning. Under det senaste kvartalet har Adcore fått utökat förtroende hos bland annat följande kunder Cramo, ICA, Folksam, Apoteket, Vin & Sprit samt Sony Ericsson.

Under året har Adcore skrivit ramavtal med bland annat följande företag, Folksam, ATG, Telia, OM, Svenskt Näringsliv, SAS, Volkswagen samt Ericsson, där Adcore är sk ”preferred supplier”.

Adcores fem största kunder under fjärde kvartalet 2001 var Ericsson, SAS, Sony Ericsson, Svenskt Näringsliv och Vin & Sprit. Dessa stod sammantaget för 45 procent av företagets försäljning under sista kvartalet 2001.

Resultat

Resultat före jämförelsestörande poster och goodwillavskrivningar uppgick till -93 miljoner kronor (89).

Ett omfattande kostnadsbesparingsprogram har genomförts under hösten och påverkat resultatet positivt under årets avslutande kvartal. Full effekt beräknas inte nås förrän en bit in på 2002. Den totala besparingen kommer att uppgå till drygt 100 miljoner kronor på årsbasis, jämfört med kostnadsnivån under första halvåret 2001.

Resultatet i fjärde kvartalet uppgick till -2,2 miljoner kronor, en förbättring med 33 miljoner kronor jämfört med kvartal 3, vilket var helt i linje med förväntningarna.

Resultat för koncernen (inklusive avvecklade delar)

Resultatet på koncernnivå har framförallt präglats av de stora förändringarna i Adcores struktur. Avvecklings- och strukturkostnader, inklusive nedskrivning av goodwill, har sammanlagt uppgått till

1 882 miljoner kronor.

Adcores minoritetsinnehav i Adcore Japan har efter en emission spätts ut och uppgår vid rapporttillfället till cirka 9 procent. Denna aktiepost är bokförd till en krona.

Koncernens finansnetto för perioden var 3 miljoner kronor (12). Resultat före skatt uppgick till -2 122 miljoner kronor, (-1 447).

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från rörelsen för året var -317 miljoner kronor, (-63). Motsvarande siffra för det fjärde kvartalet var -2 miljoner kronor, en förbättring med 131 jämfört med föregående kvartal.

Totala nettoinvesteringar under året uppgick till 206 miljoner kronor, vilka finansierats med apportemissioner uppgående till sammanlagt 67 och kontanta medel 139 miljoner kronor. Slutbetalning av tidigare gjorda företagsförvärv har under perioden uppgått till 144 miljoner kronor. Nettoinvesteringar under årets sista kvartal uppgick till 0.

Vid periodens slut uppgick koncernens goodwill till 27 miljoner kronor, (1 254), en minskning sedan föregående årsskifte med netto 1 227 miljoner kronor. Nedskrivning av goodwill har under perioden skett med totalt 1 299 miljoner kronor varav 0 under det fjärde kvartalet.

I balansräkningen per årsskiftet ingår uppskjuten skatt med 198,1 miljoner kronor en minskning sedan föregående årsskifte med 75,8 miljoner kronor. Värderingen av balansposten, som är hänförlig till Adcores skattemässiga förlustavdrag, utgår från en bedömning av bolagets intjäningsförmåga under de kommande åren. Omvärderingen har inneburit en minskning av uppskjutna skattefordringar med 75,8 miljoner kronor vilket belopp redovisas som latent skattekostnad.

Kundfordringarna uppgick per årsskiftet till 104 miljoner kronor en minskning sedan kvartal 3 med 45 miljoner kronor. Kundförlusterna har under året varit marginella.

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 78 miljoner kronor (201). En ökning jämfört med föregående kvartalsskifte om 68 miljoner kronor. Ökningen beror framförallt på den under fjärde kvartalet genomförda nyemissionen. Därtill kommer 17 miljoner kronor i ej utnyttjade kreditramar.

I oktober tillfördes Adcore brutto 169,5 miljoner kronor i kontanta medel, varav 87 miljoner kronor tillfördes kassan efter att vissa lån hade återbetalats. Kassaflödet från rörelsen under fjärde kvartalet var -2 miljoner kronor

Soliditeten i Adcore var vid årsskiftet 27 procent, en försämring jämfört med föregående årsskifte med 55 procentenheter, men en förbättring jämfört med föregående kvartalsrapport med 2 procentenheter. Efter goodwill var soliditeten 22 procent.

Utdelning

Då det inte finns några utdelningsbara medel föreslår styrelsen att ingen utdelning utbetalas för år 2001 (0).

Medarbetare

Vid periodens slut uppgick antalet medarbetare till 557 (1 747), och medelantalet var 1 361 (1 275). Sedan förra årsskiftet har antalet medarbetare genom försäljningar och avvecklingar minskat med

cirka 1 200 personer. Personalomsättningen uppgick under 2001 till 10,5 procent, exklusive av bolaget initierade avgångar.

Adcore kommer under 2002 att rekrytera nya medarbetare, inledningsvis inom vissa utvalda specialistområden.

Ägarstruktur och kursutveckling

Antalet aktieägare var den 28 december 2001 33 579. I tabellen nedan anges de fem största ägarna vid denna tidpunkt inklusive av bolaget kända förändringar därefter. Styrelse och ledning ägde vid årskiftet drygt 13 procent av samtliga aktier. Därutöver har en större grupp nyckelpersoner förvärvat köpoptioner motsvarande 25 miljoner aktier. Med hänsyn tagen till dessa optioner ökar ägarandelen för styrelse och ledning till drygt 17 procent.

Antalet aktier uppgick vid periodens slut till 575 672 226 och vägt genomsnittligt antal aktier under året var 235 590 366. Under 2001 genomfördes fyra apportemissioner och två nyemissioner, som ökade antalet aktier med 429 796 389. Den i oktober genomförda, riktade nyemissionen ökade antalet aktier med 423 750 000. Samtliga aktier har en röst och ett nominellt värde på 0,10 kronor.

Den 15 februari 2002 förföll två optionsprogram från 1998 och 1999 inom före detta Information Highway. De kvarvarande, ej utnyttjade antalet teckningsoptioner uppgick till 1 012 755. Den 31 maj 2002 förfaller ett konvertibelprogram till betalning. Antalet kvarvarande konvertibler uppgår till 300 488 med en konverteringskurs på 9,40 kronor. Under december erbjöds samtliga anställda i Adcore att förvärva teckningsoptioner i ett nyinstiftat program som omfattade 30 miljoner teckningsoptioner. Samtliga optioner tecknades. Vid fullt utnyttjande blir utspädningen 4,9 procent.

Adcore-aktien är noterad på Stockholmsbörsen, O-listan. Senast betalt den 18 februari var 0,47 kronor, vilket innebär att aktiens värde har ökat med 20,5 procent sedan årsskiftet. Koncernens börsvärde var vid samma tidpunkt 271 miljoner kronor. Under 2001 sjönk aktiekursen med 98,6 och börsvärdet med 94,7 procent.

Moderbolaget

Moderbolaget, med fyra medarbetare, omfattar endast VD och ett fåtal medarbetare. Nettoresultatet för moderbolaget uppgick för 2001 till -2 262 miljoner kronor.

Övrig finansiell information

Tvångsinlösen avseende minoriteten Adcore Stockholm AB, fd Connecta

Adcores styrelse beslutade i december att den pågående tvångsinlösenprocessen avseende minoriteten i Adcore Stockholm AB, före detta Connecta AB, skulle återkallas. Bakgrunden till beslutet var att aktierna i Adcore Stockholm AB avyttrades den 6 december 2001. Transaktionen syftade till att Adcore AB för egen del ska kunna tillgodogöra sig kapitalförlusten på aktierna i Adcore Stockholm AB. Samtliga aktier överläts till ett konsortium utanför Adcorekoncernen. Köpeskillingen är ännu ej fastställd.

Då tvångsinlösenprocessen har begärts avbruten och då de nya ägarna har låtit meddela att de har för avsikt att likvidera Adcore Stockholm AB, har Adcore riktat ett erbjudande till minoritetsägarna om att köpa deras aktier. Det erbjudna priset uppgår till 25 kronor per aktie. Sammanlagt är ca 200 000 aktier utestående.

Tvister

Som en konsekvens av de kraftiga strukturella förändringarna i Adcore under 2001 och de mängder av transaktioner som detta förde med sig har ett antal tvister uppstått där förhandlingarna ännu ej är slutförda. De resultatmässiga effekterna av dessa pågående förhandlingar bedöms vara fullt ut reserverade och är inkluderade i den kvarstående reserven om 81 miljoner kronor som består av sju ännu ej avslutade tvister, inklusive tvångsinlösen av Adcore Stockholm AB, samt del av ännu ej fullt genomförda omstruktureringsåtgärder. Den kvarvarande reserven kommer i begränsad omfattning att påverka likviditeten under 2002.

Redovisningsprinciper

Ingen förändring av redovisningsprinciperna har skett under perioden jämfört med senaste årsbokslut.

Kommande rapporter och bolagsstämma

Januari – mars: 25 april

Januari – juni: 22 augusti

Januari – september: 6 november

Bolagsstämma: 25 april

Stockholm 20 februari 2002

Styrelsen

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.